Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towar bez wad.

2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej zakupionych w Sklepie towarów, Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza reklamacji umieszczonego w naszym serwisie https://mdh-system.pl/reklamacja.pdf w formie pisemnej na adres email info@mdh-system.pl lub pocztą tradycyjną na adres  MDH-SYSTEM, ul. Bajkowa 5, 20-802 Lublin wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.

4. Działania jakie może podjąć Użytkownik w przypadku wystąpienia wady w towaru:

a) Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika jest w stanie wymienić wadliwy towar na towar pozbawiony wad. Jeśli wada produktu jest nieistotna, to Użytkownik nie może odstąpić od umowy.

b) Użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady zgodnie z określonymi zasadami Kodeksu Cywilnego.

5. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Sklep, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sklepu.

6. Sprzedawca oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie negocjacji.

7. Żadne z postanowień niniejszego prawa do reklamacji nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części prawa do reklamacji z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.